Intrahepatic Microvascular Passage of Contrast Materials in Rats: An Imaging and Histological Study

Qian Xia, Yuanbo Feng, Yue Li, Jianjun Liu, Linjun Tong, Jie Yu, Raymond Oyen, Gang Huang and Yicheng Ni